Wycena nieruchomości

Szacowanie wartości nieruchomości

Oszacowanie wartości nieruchomości jest niezbędne dla różnych przedsięwzięć, w tym finansowania, sprzedaży, analizy inwestycji, ubezpieczeń majątkowych i opodatkowania. Jednak dla większości sytuacji określenie ceny zakupu lub ceny nieruchomości jest najbardziej użytecznym zastosowaniem wyceny nieruchomości.

Oferujemy wycenę nieruchomości dla potrzeb:

ustalenia ceny nabycia i zbycia

odszkodowań z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, ograniczenia sposobu użytkowania z nieruchomości

wynagrodzeń z tytułu służebności przesyłu, strat na nieruchomości, bezumownego korzystania z nieruchomości

zabezpieczenia wierzytelności (kredytu, pożyczki)

opłat wynikających z ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

wzrostu i utraty wartości nieruchomości na skutek zmiany przeznaczenia nieruchomości – ustawa z o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

rozliczeń skarbowo-podatkowych

rozliczeń księgowych/sprawozdawczości finansowej

ubezpieczeniowych, sądowych i egzekucyjnych

innych wg potrzeb zamawiającego

Przedmiotem wyceny są:

nieruchomości gruntowe niezabudowane – mieszkaniowe, aktywizacji gospodarczej

nieruchomości gruntowe zabudowane – budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, wielorodzinnymi, budynkami różnych form aktywizacji gospodarczej

nieruchomości lokalowe

ograniczone prawa rzeczowe

nieruchomości budynkowe

wycena nieruchomości innego rodzaju, np. żwirownie, wysypiska śmieci, itp.

Specjalizujemy się w wycenie nieruchomości drogowych, służebności przesyłu i bezumownego korzystania z nieruchomości.

Wymagane dokumenty

Do poprawnego wykonania wyceny nieruchomości należy przygotować między innymi niezbędne dokumenty. Poniżej znajdą Państwo zbiór najczęściej wymaganych dokumentów dla podstawowych typów nieruchomości.

Nieruchomości gruntowe niezabudowane

numer księgi wieczystej,

wypis z rejestru gruntów,

wyrys z mapy ewidencyjnej (mapa ewidencyjna),

mapa zasadnicza,

decyzja o warunkach zabudowy (jeśli wydane),

decyzja pozwolenie na budowę (jeśli wydana),

inne posiadane dokumenty (np. umowa przedwstępna kupna/sprzedaży).

Nieruchomości lokalowe

numer księgi wieczystej,

inne posiadane dokumenty (np. umowa przedwstępna, dokumentacja techniczna, zaświadczenie o samodzielności lokalu, decyzja o sposobie użytkowania – dla lokali o funkcji niemieszkalnej).

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

numer księgi wieczystej (jeśli została założona),

aktualne zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące własności lokalu,

inne posiadane dokumenty (np. umowa przedwstępna, dokumentacja techniczna, zaświadczenie o samodzielności lokalu).

Nieruchomości zabudowane

numer księgi wieczystej,

wypis z ewidencji gruntów i budynków,

mapa zasadnicza,

pozwolenie na użytkowanie,

dokumentacja techniczna budynku (np. projekt budowlany),

dziennik budowy (do wglądu),

inne posiadane dokumenty (umowa przedwstępna kupna/sprzedaży).

Przygotowanie przez zamawiającego wymienionych dokumentów znacząco wpłynie na skrócenie terminu wykonania wyceny. W przypadku braku w/w dokumentów istnieje możliwość ich pozyskania w ramach zawartej z Państwem umowy przez rzeczoznawcę majątkowego.