Kompendium wiedzy

Kompendium wiedzy (Pytania i odpowiedzi)

 • Co to jest operat szacunkowy?
  Operat szacunkowy to dokument urzędowy, sporządzany przez rzeczoznawcę majątkowego wyłącznie w formie pisemnej. Jest autorską opinią rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości.
  Jego zawartość jest ściśle ustalona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.
  Operat szacunkowy zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń oraz wyniku końcowego.
  W operacie szacunkowym przedstawia się sposób dokonania wyceny nieruchomości, w tym określenie przedmiotu i zakresu wyceny, określenie celu wyceny, podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości, ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości, opis stanu nieruchomości, wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości, analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny, wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania, przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem.
 • Co to jest wycena nieruchomości?
  Wycena nieruchomości to postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości.

Wskaźniki makroekonomiczne

 • Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania
 Rok  I kwartał  II kwartał  III kwartał  IV kwartał
w złotych
 2018  4 132   4 294 4385
2017  4 424   4 014   4 097 4 145
 2016  4 177  4 063  3 976 4 000
2015  3 926  4 066  3 961  3 925
2014  4 129  4 141  3 880 3 984
 2013  4 019  3 879  3 975 4 228
 2012  4 130  4 103  3 915 3 837
 2011  3 797  3 819  3 988 3 829
2010  4 372  4 433  4 657 3 979
2009 3 895 3 924 3 783 3 964
 2008 2 970 3 186 3 478 3 631
2007  2 683  2 650  3 041 2 890
 2006  2 560  2 445 2 557 2 619
2005  2 505  2 336  2 528 2 388
2004  2 412  2 562  2 386 2 195
2003  2 071  2 332  2 117 2 432
2002  2 400  2 400  2 484 2 330
2001  2 350  2 490  2 700 2 500
2000  2 245  2 280  2 300 2 300
1999  1 960  2 150  2 200 2 220
1998 1 930

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/cena-1-m2-powierzchni-uzytkowej-budynku-mieszkalnego-oddanego-do-uzytkowania,8,1.html – stan na 21.11.2018

 • Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1950 roku
  Rok  Wskaźnik cen przy podstawie rok poprzedni = 100  Rok  Wskaźnik cen przy podstawie rok poprzedni = 100  Rok  Wskaźnik cen przy podstawie rok poprzedni = 100  Rok  Wskaźnik cen przy podstawie rok poprzedni = 100  Rok  Wskaźnik cen przy podstawie rok poprzedni = 100
1950  107,5  1965  100,9  1980  109,4  1995  127,8  2010  102,6
1951  109,6  1966  101,2  1981  121,2  1996  119,9  2011  104,3
1952  114,4  1967  101,5  1982  200,8  1997  114,9  2012  103,7
1953  141,9  1968  101,6  1983  122,1  1998  111,8  2013  100,9
1954  93,7  1969  101,4  1984  115,0  1999  107,3  2014  100,0
1955  97,6  1970  101,1  1985  115,1  2000  110,1  2015  99,1
1956  99,0  1971  99,9  1986  117,7  2001  105,5  2016  99,4
1957  105,4  1972  100,0  1987  125,2  2002  101,9  2017  102,0
1958  102,7  1973  102,8  1988  160,2  2003  100,8  2018
1959  101,1  1974  107,1  1989  351,1  2004  103,5  2019
 1960  101,8  1975  103,0  1990  685,8  2005  102,1  2020
1961 100,7 1976 104,4 1991 170,3 2006 101,0 2021
1962 102,5 1977 104,9 1992 143,0 2007 102,5 2022
1963 100,8 1978 108,1 1993 135,3 2008 104,2 2023
1964 101,2 1979 107,0 1994 132,2 2009 103,5 2024

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych

 • Rentowność obligacji 10L
Rok  Rentowność obligacji 10L w %
 1999  9,60
 2000  11,79
 2001  10,74
 2002  7,34
 2003  5,77
 2004  6,84
 2005  5,24
 2006  5,22
 2007  5,56
 2008  6,06
 2009  6,11
 2010  5,74
 2011  5,98
 2012  5,02
 2013  4,04
 2014  3,49
 2015  2,69
 2016  3,05
 2017  3,44
 2018  3,24

Źródło: MAKROskop – archiwum Santander Bank Polska S.A.

Ważniejsze ustawy

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741) – aktualnie: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 2204)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2109) ze zm. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego Dz.U. 2005 nr 196 poz. 1628; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego Dz.U. 2011 nr 165 poz. 985)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) – aktualnie: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025) ze zm.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721) – aktualnie: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474)
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388) – aktualnie: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali (Dz.U. 2018 poz. 716) ze zm.
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147) – aktualnie: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. 2018 poz. 1916)
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27) – aktualnie: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2018 poz. 845) ze zm.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) – aktualnie: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202) ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) – aktualnie: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799) ze zm.
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60) – aktualnie: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068)
 • Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. 1991 nr 107 poz. 464) – aktualnie: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. 2018 poz. 91) ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. 1995 nr 133 poz. 654) – aktualnie: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. 2018 poz. 1020) ze zm.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. 2017 poz. 1529) – aktualnie: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. 2018 poz. 2363)
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733) – aktualnie: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2018 poz. 1234) ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717) – aktualnie: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945)
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207) – aktualnie: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 2018 poz. 644) ze zm.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716)